Middle East Logo.gif HEIGHT=

חינוך לשלום במזה"ת

 

דו-שיח

גשר

ירושלים

Maps

English


heb_home_but.gif (266 bytes)

English

heb_but_goal.gif (300 bytes)

Send Us Mail

heb_but_bereaved_par.gif (329 bytes)

השקעה בעתיד

kid1f.jpg (3696 bytes)

אחת הילדות היא יהודיה וחיה בישראל. השניה היא מוסלמית וחיה בפלשטין. האם לא מגיע לשתיהן עתיד ורוד?  שני הילדות תעצבנה את העתיד – והחינוך שלהן יעצב אותן. העתיד חייב להיות טוב יותר לכולם. הוא חייב להבנות באהבה.

kid2f.jpg (4323 bytes)

אם תרצו אין זו אגדה

אנשים רבים חושבים שזוהי מטרה חסרת תקווה. עוני, פנאטיות דתית ומלחמה לימדו אנשים לשנוא בכל המזה"ת. אולם חלקינו מדליקים נרות במקום לקלל את החשכה. אנו מקבצים ילדים יחד. ילדים מכל העולם. ילדים פלשטינאים, ילדים ישראליים, ילדים ירדניים וילדים מצריים ילדים יהודים וערבים מארה"ב ובריטניה.

;אנו גאים לשתף פעולה עם בי"ס פרחי התקוה באל-קאדר בקידום החינוך לדו-קיום ודמוקרטיה במזה"ת. אנו מקווים שאתם תתנו להם את תמיכתכם דרך רשת המזה"ת או דרך קבוצות התמיכה שלהם בבית-לחם ובארה"ב (בקרו  באתר שלהם או צרו קשר אתנו).

 כמו כן אנו גאים לשתף פעולה עם הירחונים חלונות ו פנים אל פנים פרסומים בעברית וערבית עבור סטודנטים פלשטינאים וישראליים.

 פרויקט האוניברסיטה של המזה"ת הוא מאמץ חדש בקיבוץ אנשים מכל רחבי המזה"ת.

קבוצת יד ביד יוצרת בתי ספר משולבים, דו-שפתיים ודו-תרבותיים עבור ילדים ערבים ויהודים בישראל.

אורחים  מאוגוסט 1999 :

 

 

 

Middle East Gateway